Členské príspevky:

Výška členských príspevkov:  50€ / mesačne

 - v členskom sú zahrnuté

          všetky technické tréningy v štúdiu TDB 

          všetky repertoárové tréningy

          súborové sústredenia

          tréningy s hosťujúcimi zahraničnými pedagógmi

V mesiaci je teoreticky možné absolvovať 24 tanečných tréningov a 8 repertoárových

 

 Platenie členských príspevkov:

     Platenie členských príspevkov je základnou povinnosťou každého člena prípravky a súboru.  Členské príspevky nie sú poplatkom za absolvované tréningy, ale príspevkom každého člena na prevádzku priestorov TD Bralen. Neuhradenie členského poplatku môže byť dôvodom na preradenie do skupiny Verejnosť.

      - členské príspevky sa platia do 20. dňa v mesiaci na dva mesiace dopredu.

do 20. septembra sa platí na september a október

do 20. novembra na november a december

do 20. januára na január a február

do 20. marca na marec a apríl

do 20. mája na máj a jún

do 30. júna na júl a august

 

Spôsob platenia:

v hotovosti v kancelárii TD Bralen

- bankovým prevodom na účet TD Bralen (262 0455 734/ 1100, Tatra banka, IBAN: SK95 1100 0000 0026 2045 5734) a do správy pre príjímateľa napísať meno a obdobie za ktoré sa členské platí, (napr.: Ferdo Mravec, september, október 2023)